ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม"สัปดาห์วิทยาศาสตร์" 21-22 สิงหาคม 2562
ด้วยโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2562   ขึ้นระหว่างวันที่ 21-22  สิงหาคม 2562  มีนักเรียนระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมจำนวน 290 คน
        ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2.  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
3.  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ
สำหรับการจัดกิจกรรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
2. กิจกรรมนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
4. กิจกรรมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  พับจรวดจากกระดาษโพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2562,00:00   อ่าน 74 ครั้ง