คณะครูและบุคลการ

นางสมคิด พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายมนัส แดงวิไล
ครู คศ.3

นางเตือนใจ สุนทรชัย
ครู คศ.3

นายวิเชียร พูลสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์
ครู คศ.3

นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง
ครู คศ.2

นางสาวดวงตา บุญประดับ
ครู คศ.1

นางสาววนิสา โพธิมากูล
ครู คศ.1

นางสาวอลิษา กลางประพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา บินยูซบ
ครู คศ.1

นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
ครู คศ.1

นางสาวกรชนก พรทวีสุข
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงษ์ พรมเหมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวรดา พิมพาวัฒน์
ครูผู้ช่วย

นายวีระพันธ์ นางแล
พนักงานราชการ

นายศุภกิจ วิเชียร
ธุรการโรงเรียน