ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 ทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 1
05 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
16 ก.ค. 63 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
12 ก.ค. 63 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
08 ก.ค. 63 ประชุมคณธกรรมการสถานศึกษา
03 ก.ค. 63 กิจกรรม วันอาสาฬหบูชา
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
31 มี.ค. 63 อนุมัติผลการเรียน ประกาศผลสอบ
ฝ่ายวิชาการ
24 มี.ค. 63 ปัจฉิมนิเทศ ม.3
นางสาวสุนิสา บินยูซบ
19 มี.ค. 63 Workshop
คณะครู
18 มี.ค. 63 ส่งคะแนนวัดผลประเมินผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
16 มี.ค. 63 ส่งคะแนนครูประจำชั้น
คณะครู
12 มี.ค. 63 สอบแก้ตัว
ฝ่ายวิชาการ
11 มี.ค. 63 สอบแก้ตัว
ฝ่ายวิชาการ
10 มี.ค. 63 สอบปลายภาค
ฝ่ายวิชาการ
09 มี.ค. 63 สอบปลายภาค
ฝ่ายวิชาการ
06 มี.ค. 63 สอบ NT
ฝ่ายวิชาการ
21 ก.พ. 63 ทัศนศึกษา อ.2 – ป.3
นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง
20 ก.พ. 63 ทัศนศึกษา ป.4 ม.3
นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง
14 ก.พ. 63 ค่ายลูกเสือ ม.1-3
นายมนัส แดงวิไล
13 ก.พ. 63 ค่ายลูกเสือ ม.1-3
นายมนัส แดงวิไล
12 ก.พ. 63 ค่ายลูกเสือ ป.6
นายมนัส แดงวิไล
09 ก.พ. 63 สอบ O – NET
ฝ่ายวิชาการ
08 ก.พ. 63 สอบ O – NET
ฝ่ายวิชาการ
07 ก.พ. 63 เวียนเทียนวันมาฆะบูชา
ครูคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
10 ม.ค. 63 งานวันเด็ก
นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
30 ธ.ค. 62 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า
คณะครู
27 ธ.ค. 62 กีฬาอำเภอ
นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง
15 ธ.ค. 62 ค่ายวิชาการ
นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
14 ธ.ค. 62 ค่ายวิชาการ
นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
25 พ.ย. 62 วันวชิราวุธ
นายมนัส แดงวิไล นายวิเชียร พูลสวัสดิ์
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียน
คณะครู
30 ต.ค. 62 ประชุมครูเปิดภาคเรียน
คณะครู
11 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียน
-
10 ต.ค. 62 ส่งคะแนนให้ฝ่ายวัดผลประเมินผล
คณะครู
08 ต.ค. 62 สอบแก้ตัว
ฝ่ายวิชาการ
07 ต.ค. 62 สอบแก้ตัว
ฝ่ายวิชาการ
04 ต.ค. 62 สอบกลางภาค
ฝ่ายวิชาการ
03 ต.ค. 62 สอบกลางภาค
ฝ่ายวิชาการ
27 ก.ย. 62 งานเกษียน ครูสมคิด พลูสวัสดิ์
คณะครู
11 ก.ย. 62 ตลาดนัดอาชีพ
นางสาวอลิษา กลางประพันธ์
18 ส.ค. 62 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
นางสาวกรชนก พรทวีสุข
16 ส.ค. 62 วันกีฬาภายใน
นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง
16 ส.ค. 62 งานวันครู
คณะครู
09 ส.ค. 62 จัดวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
26 ก.ค. 62 วันวิชาการ , วันภาษาไทย
นายมนัส แดงวิไล , นางสาวดวงตา บุญประดับ
25 ก.ค. 62 สอบกลางภาคมัธยมต้น
ฝ่ายวิชาการ
24 ก.ค. 62 สอบกลางภาคมัธยมต้น
ฝ่านวิชาการ
15 ก.ค. 62 แห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
12 ก.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม ป.5 – ม.3
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
11 ก.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม ป.5 – ม.3
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
10 ก.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม ป.5 – ม.3

โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
09 ก.ค. 62 เข้าค่ายคุณธรรม ป.1-ป.4
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
05 ก.ค. 62 จัดงานวันเกิดหลวงพ่อสมบูรณ์เจ้าอาวาสวัดไทรทอง , หล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล
01 ก.ค. 62 สวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
นายวิเชียร พูลสวัสดิ์ , นายมนัส แดงวิไล
26 มิ.ย. 62 วันสุนทรภู่, วันต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นายมนัส แดงวิไล
20 มิ.ย. 62 ไหว้ครู , เยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล , นางสาวอลิษา กลางประพันธ์
17 มิ.ย. 62 ประชุมกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 พ.ค. 62 เวียนเทียนในวันวิสาขบูชา
วัดไทรทอง ครูคงสิทธิ์
12 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2562
อาคารอเนกประสงค์ ฝ่ายบริหารทั่วไป,ครูสุนิสา
08 พ.ค. 62 ประชุมครูเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ห้องประชุมสำนักงาน ผู้บริหาร คณะครู