คณะผู้บริหาร

นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมนัส แดงวิไล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ( หัวหน้างานงบประมาณและงานบุคคล)

นางเตือนใจ สุนทนชัย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายวิเชียร พูสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป