ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนิรทร์ รัตนประสาท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2517-2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ศิริศักดิ์ภิญยโญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีดา ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2536
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง จาดแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ ค่อนสอาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ บุญช่วย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม บุญถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพล กิ่งบัวแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย นพฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายประสูตร ธูปหอม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562