พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนมุ่งเน้นทักษะชีวิต  และทักษะอาชีพ
2.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3.ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และระบบบริหารจัดการภายในโรงเรียน
4.พัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.พัฒนา ส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์

1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
2.สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3.ครู นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ  ภายในโรงเรียน
4.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.ครู  บุคลากรทางการศึกษามีความรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน