วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
           วิสัยทัศน์ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
  • องค์กรแห่งการเรียนรู้  ก้าวสู่เทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่สังคม
ปลูกฝังค่านิยมความพอเพียง   คู่เคียงการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม


        ปรัชญา  โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์

                       ความรู้คู่ความดี