คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาลย์ ธรรมรัตนานันท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ สามารถ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายมนัส แดงวิไล
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวประเทือง เนตรดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพร ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางวชิรพร อัครปรีชากุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวชิรญาณโสภณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงค์ชัย สามารถ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ