คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประทน บุญประดับ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ ( ผู้ทรงคุณวุฒิ )
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฑามาศ ศรีดา
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)
ชื่อ-นามสกุล : นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ( ผู้แทนครู )
ผู้แทนจาก : ครูโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญอนันต์ ธรรมรัตนานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ ( ผู้แทนองค์กรชุมชน )
ชื่อ-นามสกุล : นางสมบูรณ์ ม่วงโพธิ์เงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ ( ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น )
ชื่อ-นามสกุล : นางนภา ศรีเสาวคนธร
ตำแหน่ง : กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า )
ชื่อ-นามสกุล : พระครูพิมลปัญญาคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ ( ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ )
ชื่อ-นามสกุล : นางทวารัตน์ ธรรมรัตนานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ ( ผู้ทรงคุณวุฒิ )
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาลย์ ธรรมรัตนานันท์
ตำแหน่ง : ที่ี่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
ผู้แทนจาก : กรรมการและเลขานุการ