ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
PLC
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 49.57 KB 146364
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 581.21 KB 146479
ประกาศผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146457
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 146700
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 146687
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 146549
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 886.54 KB 146574
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 950.23 KB 146652
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 146554
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 146387
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.2 MB 146667
เอกสารการดำเนินงานของสถานศึกษา
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ Word Document ขนาดไฟล์ 69.16 KB 120348
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 108.14 KB 121947
ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ ( PLC ) ประจำ ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.69 KB 131559
ข้อมูลการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.08 KB 131553
ข้อมูลผลการประเมินสมศ รอบที่ 3 131558
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 976.47 KB 131557
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 131558
รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ( SAR ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 131581
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 949.97 KB 131559